Speerpunten

 • Veilig wonen, werken en recreëren met water. Verantwoord waterbeheer ten dienste van de gehele samenleving
 • Beleid gericht op inbreng en participatie van de burgers en ondernemers (“van Buiten naar Binnen”)
 • Waarborgen van de bedrijfszekerheid van de agrarische sector
 • Water- en natuurneutrale ontwikkeling in het Groene Hart
 • Klimaat- neutrale doelstelling voor Rijnland met vermindering van energiegebruik en CO2 uitstoot
 • Goede kwaliteit oppervlakte water, optimaal gebruikmakend van het goede regenwater
  • De verzilting tegengaan en het beschikbaar hebben van zoet water.
 • Voortgaande bodemdaling in veenweide gebieden zoveel mogelijk tegengaan. 
 • Voorbereid zijn op de te verwachte situaties door klimaatverandering
  • Wat te doen als te veel water, wat als te weinig water
  • Verzekeren van onze veiligheid 
  • Effectieve risicobeheersing en prioriteitstelling
 • Realiseren samenwerking met de waterschappen Delfland en, Schieland en de Krimpenerwaard. Voorts verdere voordelen van synergie optimaal benutten.
 • Optimale samenwerking binnen de gehele waterketen, met gemeenten en drinkwaterbedrijven.
 • Het waarborgen van de professionaliteit en integriteit van Rijnland.
  • Dienstbare, Daadkrachtige en Duurzame organisatie
  • Lasten beheersbaar door doelmatige en kosteneffectieve dienstverlening met een sluitende begroting
  • Eerlijke verdeling van de waterschapslasten
  • Het actief bevorderen en toepassen van innovatie waar mogelijk
 • Het delen van kennis over waterbeheersing waar nuttig en nodig (waar ook ter wereld). 
 • Rekening houden met en oog hebben voor de ecologische leefomstandigheden van planten en dieren.