Kernpunten 2008

Voor een duurzaam en goed beheer van de wereld waarin wij leven is voldoende en kwalitatief goed water essentieel. Ons oppervlakte water is biologisch nog niet gezond en verdient duidelijk ecologische verbetering. Ieder jaar valt er in Nederland zo´n 800 miljard m3 regenwater. Dit regenwater is van groot belang voor de kwaliteit van het oppervlakte water.

Belangrijke opgaven voor Rijnland moeten nu zijn:

 • Het verkrijgen van goede kwaliteit oppervlakte water, gebruikmakend van al het goede regenwater
 • Anticiperen op de te verwachte situaties door de klimaatverandering: 
  • Wat doen we als we teveel water krijgen (hoe, wanneer voeren we het af) en wat als we te weinig water krijgen (droogte en de landbouw) 
  • Het verzekeren van onze veiligheid. Effectieve risiscobeheersing en juiste prioriteitenstelling.

Zie www.rijnland.net voor informatie wat Rijnland is en doet.

In toekomst veilig wonen, werken en recreƫren met water

Duurzaam omgaan met water

 • Verantwoord waterbeheer volledig ten dienste van de samenleving als geheel
 • Inspelen op klimaatverandering. Bij teveel of te weinig water het maken van strategische keuzes voor peilbeheer
 • Bodemdaling in veenweide gebieden gaan we daarnaast tegen door ander peilbeheer. Het peil niet te verlagen als dat niet noodzakelijk is voor een goede agrarische bedrijfsvoering. De opvang en gebruik van regenwater in Rijnlands gebied actief stimuleren
 • Rechtvaardige verdeling van kosten, baten en lasten
 • De verzilting zoveel mogelijk tegengaan. Onderzoek naar de beste wijze van bestrijding als alternatief voor doorspoelen.
 • Bestrijding van waterverontreiniging, wie de veroorzaker daarvan ook zij. In de komende tijd extra toezicht op het lozingsverbod vanuit boten
 • Bevordering hergebruik van water en meer algemeen waterbesparing in de waterketen

Veiligheid en risico beheersing

 • Ruimte voor wateropvang, te beginnen bij de hoofdwatergangen
 • Duurzaam vormgeving van kustbeveiliging. Levert ook een aantrekkelijker zeereep en stranden op
 • Goed onderhoud van watergangen. Uitvoering in de nazomer/herfst, zodat zo weinig mogelijk schade ontstaat voor de natuurlijke omgeving

Zuiver, voldoende en kwalitatief goed water

 • Voldoen aan eisen voor waterkwaliteit en waterkwantiteit
 • Effectieve vermindering riooloverstorten met 25% in komende bestuursperiode

Integrale aanpak

 • Samen met de andere overheden inzetten op ´natuurneutraal´ beleid m.b.t. toewijzing van waterhuishoudkundige functies van agrarische,  recreatieve of stedelijke aard
 • Ontwikkeling van een biologisch meetnet tot in alle watergangen
 • Tenminste water en natuurneutrale ontwikkeling in het Groene Hart. Inzetten op het tegengaan van ongewenste ontwikkelingen: geen megastallen en geen grootschalige bouw en industriële activiteiten
 • Effectieve samenwerking tussen de diverse overheden over water (landelijke, provinciale en gemeentelijke overheden alsmede Europa)

Transparante regelgeving

 • Adequate implementatie Europese en Nederlandse regelgeving
 • Keur, legger en beheer register van Rijnland moet op orde zijn

Effectieve communicatie / vergroten van het draagvlak

 • Openbaarheid van beheersdoelen en hoe die bereikt zullen worden
 • Bevorderen van zuinig en zorgvuldig omgaan met water. Bijvoorbeeld verminderen wasmiddelgebruik bij zacht water

Realistische planning en efficiënte taakuitvoering

 • Doelmatig, kosteneffectief en met een sluitende begroting
 • Rekening houdend met de ecologische levensomstandigheden van planten en dieren
 • ´Klimaatneutraal´ energieverbruik, d.m.v. bevordering winning van biogas uit het riool via zuiveringsinstallaties en benutting zonne-energie en bevordering kleinschalige windbemaling

Delen van kennis en ervaring

 • Uitwisseling van kennis en ervaring over het beheer van watersystemen met ontwikkelingslanden. Advisering en steun op het gebied van beleid en beheer. Doel zeker 1% van begroting

Bestuursethiek en integriteit

 • Voldoen aan regels beloningsysteem voor bestuur en voor ambtenaren
 • Toezien op belangenverstrengeling, geen dubbele petten m.b.t. taken van het waterschap. Respect voor het algemeen belang.